Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere v lokalite CMO – Severovýchod 2018

Predmet územného rozhodnutia : Návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podľa § 39d/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej „ stavebný zákon“/, v území, v ktorom je obstarávaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018. Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny CMO – Severovýchod, 2018 bolo oznámené verejnou vyhláškou pod.č. 545/18 vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti dňa 8.8.2018 na web stránke miestneho úradu a listom č.8723/34883/2018/KST/Gab z 8.8.2018.