Prerokovanie návrhu zadania ÚPN-Z Brnianska - Patrónka

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto

v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

oznamuje

prerokovanie návrhu Zadania pre spracovanie územného plánu zóny Brnianska-Patrónka, Bratislava.