Geodet

Bratislava, Bratislavský kraj - Majetkovoprávne vzťahy - vysporiadania majetku (zápis na LV príp. jeho odpredaj), výkupy , vecné bremená Správne konania - stavebné úrady Katastrálne odbory - šetrenia v dokumentácii, zápis GP, riešenie podnetov z katastra Vyhotovovanie mapových podkladov, geometrických plánov a meračských náčrtov Inventarizácia majetku Vyjadrenia k projektovým dokumentáciám od externých žiadateľov Evidencia nehnuteľností v systéme SAP Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný plat dohodou Iné výhody · cestovné výhody vnútroštátne a zahraničné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, · príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie · životné poistenie pre zamestnancov DYNAMIK Ž - Generali poisťovňa, a. s., · nadštandardná starostlivosť o zamestnanca v prípade zdravotných problémov, · odmena pri pracovných výročiach, životnom jubileu, · pracovné voľno s náhradou mzdy na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci nad rámec ZP, · výplata najneskôr k 12. dňu v mesiaci ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok