Účtovník

Tatrabanka - Bratislava, Bratislavský kraj - Náplň práce Samostatné a komplexné vedenie účtovníctva dcérskych spoločností v súlade s platnou legislatívou v oblasti účtovníctva a internými predpismi spoločnosti, spracovanie pravidelných mesačných závierok, vrátane vypracovania finančných výkazov podľa potrieb materskej spoločnosti Spracovanie účtovnej závierky, vypracovanie účtovných výkazov v plnom rozsahu - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke Vystavovanie odberateľských faktúr, spracovanie podkladov k fakturácii, vypracovanie interných dokladov, komunikácia s dodávateľmi v prípade formálnych, resp.vecných nedostatkov dodávateľských faktúr Spracovanie inventarizácie majetku a záväzkov spoločnosti Vypracovanie daňového priznania - Daň z príjmu PO - za príslušné zdaňovacie obdobie a zabezpečenie odvodu preddavkov, dane z príjmov PO Vedenie kompletnej evidencie pre potreby zákona o DPH, vypracovanie daňových priznaní a zabezpečenie odvodu DPH za príslušné zdaňovacie obdobie Vypracovanie daňového prizn... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok