Riaditeľ

13. októbra 2020

Firma:

Popis: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Drieňová 36, Bratislava-Ružinov

Termín nástupu

1.1.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

9.10.2020

Rozsah úväzku

100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

internet-pokročilý, Microsoft Office

Vzdelanie

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca najmenej 5 rokov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa odborný zamestnanec s 1. atestáciou
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti odborného zamestnanca,
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 • súhlas na použitie osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť odborného zamestnanca.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie CPPPaP BA 2 - NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Termín podania prihlášok: do 09. októbra 2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Drieňová 36
82103 Bratislava-Ružinov

43632588

Kontaktná osoba

Anna Gabron
09610/46430

Plat:

Miesto práce: Ružinov, Bratislava

Dátum nástupu: Thu, 24 Sep 2020 01:52:01 GMT

Prejsť na inzerát
BAportal.sk © 2010-2020 | Všetky práva vyhradené | All rights reserved | BAportal.sk
user-mdbuilding-onewspaper-oshopping-basket